Ochrona danych


Odpowiedzialny

Alexander Krautz, Putbuser Weg 14, 01109 Dresden, Tel.: 0351-811 65 93, Fax : 0351-811 65 94, E-Mail: info@easy-park-fly.de.

1. Zakres stosowania i podstawa prawna

(1) Niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych informuje o rodzaju, zakresie i celu przetwarzania danych osobowych w ramach naszej oferty online oraz związanych z nią stron internetowych, funkcji i treści.

(2) W odniesieniu do stosowanych pojęć, takich jak „dane osobowe” lub ich „przetwarzanie”, odsyłamy do definicji z art. 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (DS-GVO).

(3) Termin „użytkownik” obejmuje wszystkie kategorie osób, których dotyczy przetwarzanie danych. Należą do nich nasi partnerzy biznesowi, klienci, osoby zainteresowane i inne osoby odwiedzające naszą ofertę online.

(4) Dane osobowe użytkowników przetwarzane w ramach niniejszej oferty online obejmują

 • Dane inwentaryzacyjne (np. nazwy i adresy klientów),
 • Dane kontaktowe (np. adres e-mail, numer telefonu),
 • Dane dotyczące umowy (np. wykorzystane usługi),
 • Dane użytkowe (np. strony internetowe odwiedzane w ramach naszej oferty online, zainteresowanie naszymi usługami),
 • Dane merytoryczne (np. wpisy w formularzu kontaktowym), jak również
 • Dane techniczne (np. adresy IP, informacje o urządzeniu)

(5) Przetwarzanie danych osobowych użytkowników odbywa się w szczególności w następujących celach:

 • Udostępnienie oferty online, jej treści i funkcji,
 • świadczenie naszych świadczeń i usług wynikających z umowy,
 • Obsługa klienta,
 • Odpowiadanie na prośby o kontakt i komunikowanie się z użytkownikami,
 • Marketing i
 • Bezpieczeństwo oferty online.

(6) Dane osobowe użytkowników przetwarzamy wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych. Oznacza to, że dane użytkowników są przetwarzane tylko wtedy, gdy istnieje na to zgoda prawna. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest konieczne do realizacji naszych usług umownych (np. do realizacji zamówień) oraz naszych usług online lub jest wymagane przez prawo, gdy użytkownicy wyrazili na to zgodę lub gdy wynika to z naszych uzasadnionych interesów. Prawnie uzasadnione interesy obejmują analizę, optymalizację, bezpieczeństwo i ekonomiczną obsługę naszych usług online.

(7) Zwracamy uwagę, że podstawą prawną dla zgody jest art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a) i art. 7 DS-GVO, podstawą prawną dla przetwarzania danych w celu realizacji naszych usług i realizacji środków umownych jest art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a). b) DS-GVO, podstawą prawną przetwarzania danych w celu wypełnienia naszych zobowiązań prawnych jest art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. c) DS-GVO, a podstawą prawną przetwarzania danych w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów jest art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f) DS-GVO.

2. Środki bezpieczeństwa

(1) Podejmiemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić poziom ochrony odpowiedni do ryzyka zgodnie z art. 32 GDPR, biorąc pod uwagę stan wiedzy technicznej, koszty wdrożenia oraz charakter, zakres, okoliczności i cele przetwarzania, jak również zróżnicowane prawdopodobieństwo i stopień zagrożenia dla praw i wolności osób fizycznych. Ma to na celu ochronę przetwarzanych przez nas danych w szczególności przed przypadkową lub celową manipulacją, utratą, usunięciem lub nieuprawnionym dostępem osób trzecich. Środki bezpieczeństwa obejmują również szyfrowaną transmisję danych pomiędzy Państwa przeglądarką a naszym serwerem.

(2) Ponadto ustanowiliśmy procedury zapewniające wykonywanie praw osób, których dane dotyczą, usuwanie danych oraz reakcję na narażenie danych na szwank.

3. Ujawnianie danych stronom trzecim i dostawcom zewnętrznym

(1) Jeżeli w ramach przetwarzania danych ujawnimy dane innym osobom i przedsiębiorstwom (podmiotom przetwarzającym lub osobom trzecim), przekażemy je im lub w inny sposób udostępnimy im dane, nastąpi to wyłącznie na podstawie zezwolenia prawnego. Dotyczy to na przykład przekazywania danych zgodnie z art. 6 (1) p. 1 lit. b) DS-GVO osobom trzecim, jeśli jest to konieczne do realizacji umowy (np. w celu wykonania usług przewozowych na rzecz dostawcy usług przewozowych), jeśli wyrazili Państwo na to zgodę, wymaga tego obowiązek prawny lub na podstawie naszych uzasadnionych interesów (np. w przypadku korzystania z usług agentów, hostów internetowych itp.)

(2) Jeżeli przetwarzamy dane w państwie trzecim (tzn. poza Unią Europejską lub Europejskim Obszarem Gospodarczym) lub jeżeli ma to miejsce w kontekście korzystania z usług osób trzecich lub ujawniania lub przekazywania danych osobom trzecim, ma to miejsce również tylko wtedy, gdy spełnione są szczególne wymagania art. 44 i nast. DS-GVO są spełnione. Oznacza to, że przetwarzanie danych odbywa się np. na podstawie specjalnych gwarancji, takich jak oficjalnie uznane określenie poziomu ochrony danych odpowiadającego poziomowi UE (np. w przypadku USA poprzez „Tarczę Prywatności”) lub zgodnie z oficjalnie uznanymi specjalnymi zobowiązaniami umownymi (tzw. „standardowe klauzule umowne”).

(3) Jeżeli na podstawie tak zwanej „umowy o przetwarzanie danych” zlecamy osobom trzecim przetwarzanie danych, to odbywa się to na podstawie art. 28 DS-GVO.

4. Gromadzenie danych dostępowych i plików dziennika

 • (1) Gromadzimy dane dotyczące każdego dostępu do serwera, na którym znajduje się ten serwis (tzw. pliki dziennika serwera) na podstawie naszych uzasadnionych interesów w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) DS-GVO. Dane te są technicznie niezbędne do wyświetlenia Państwu odpowiedniej strony internetowej oraz do zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa. Dane dostępu obejmują adres IP komputera żądającego dostępu, datę i godzinę dostępu, nazwę i adres URL pliku, do którego uzyskano dostęp, stronę internetową, z której uzyskano dostęp (referrer URL), używaną przeglądarkę oraz, w stosownych przypadkach, system operacyjny komputera użytkownika, jak również nazwę dostawcy dostępu żądającego dostępu.
 • (2) Informacje zawarte w plikach logów są tworzone w formie anonimowej i przechowywane w celu oceny bezpieczeństwa i stabilności systemu, jak również ze względów bezpieczeństwa (np. w celu wyjaśnienia ewentualnych nadużyć lub oszustw) przez okres maksymalnie 90 dni, a następnie usuwane. Dane, których dalsze przechowywanie jest wymagane do celów dowodowych, nie podlegają usunięciu do czasu ostatecznego wyjaśnienia danego zdarzenia.
 • (3) Ponadto, używamy plików cookie i usług analitycznych, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową. Bardziej szczegółowe wyjaśnienia na ten temat można znaleźć w punktach 9-11 niniejszego oświadczenia o ochronie danych.

5. Świadczenie usług kontraktowych

Przetwarzamy dane inwentaryzacyjne, dane kontaktowe, dane dotyczące umów i dane dotyczące treści w celu wypełnienia naszych zobowiązań umownych i usług zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b) DS-GVO. Pozycje oznaczone w formularzach online jako obowiązkowe są wymagane do zawarcia umowy.

6. Kontakt z

W przypadku kontaktowania się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, dane użytkownika (adres e-mail, nazwisko i ewentualnie numer telefonu, jak również treść) są przetwarzane w celu obsługi zapytania kontaktowego i jego przetwarzania zgodnie z art. 6 (1) zdanie 1 lit. b) DS-GVO.

7. Biuletyn informacyjny

1) Za pomocą poniższych informacji informujemy Państwa o treści naszego newslettera, jak również o procedurze rejestracji i wysyłki oraz o Państwa prawie do sprzeciwu. Zapisując się do naszego newslettera, wyrażasz zgodę na jego otrzymywanie oraz na opisane procedury.

(2) Wysyłamy pocztą elektroniczną newslettery z informacjami promocyjnymi tylko za zgodą odbiorców lub na podstawie zezwolenia prawnego. Nasze newslettery zawierają informacje o naszych produktach i usługach, promocjach i naszej firmie.

(3) Rejestracja do naszego newslettera odbywa się w ramach tzw. procedury double opt-in. Oznacza to, że po rejestracji otrzymasz e-mail, w którym zostaniesz poproszony o potwierdzenie rejestracji. Potwierdzenie to jest konieczne, aby nikt nie mógł się zarejestrować na inny adres e-mail. Rejestracje do newslettera są zapisywane, aby móc udowodnić proces rejestracji zgodnie z wymogami prawnymi. Obejmuje to zapisywanie czasu rejestracji i potwierdzenia, jak również adresu IP. Celem tej procedury jest możliwość udowodnienia rejestracji oraz, w razie potrzeby, wyjaśnienia ewentualnych nadużyć w zakresie danych osobowych. Odbywa się to na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) DS-GVO.

(4) Newsletter2Go jest używany jako program do obsługi biuletynu. Państwa dane zostaną przekazane do Newsletter2Go GmbH. Newsletter2Go nie może sprzedawać Twoich danych ani wykorzystywać ich do celów innych niż wysyłanie newsletterów. Newsletter2Go jest niemieckim, certyfikowanym dostawcą, który został wybrany zgodnie z wymogami niemieckiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych oraz niemieckiej federalnej ustawy o ochronie danych osobowych. Więcej informacji można znaleźć tutaj: Polityka prywatności

(5) Aby zapisać się do newslettera, wystarczy podać swój adres e-mail. Opcjonalnie prosimy o podanie imienia i nazwiska w celu umieszczenia osobistego adresu w newsletterze.

(6) Nasze newslettery zawierają tzw. „web beacon”, czyli plik wielkości piksela, który jest pobierany z naszego serwera przy otwieraniu newslettera. W ramach tego pobierania pobierane są wstępnie informacje techniczne, takie jak informacje o przeglądarce i systemie, jak również adres IP i czas pobierania. Informacje te są wykorzystywane do technicznego udoskonalania usług na podstawie danych technicznych lub grup docelowych i ich zachowań czytelniczych na podstawie miejsc pobierania (które można określić za pomocą adresu IP) lub czasu dostępu. Badania statystyczne obejmują również określenie, czy newslettery są otwierane, kiedy są otwierane i jakie linki są klikane. Ze względów technicznych informacje te mogą być przyporządkowane do poszczególnych odbiorców newslettera. Nie jest jednak naszym zamiarem obserwowanie poszczególnych użytkowników. Oceny te służą nam w znacznie większym stopniu do rozpoznawania nawyków czytelniczych naszych użytkowników i dostosowywania do nich naszych treści lub wysyłania różnych treści zgodnie z zainteresowaniami naszych użytkowników.

(7) Wysyłka newslettera i ocena jego skuteczności opiera się na zgodzie odbiorców zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a), art. 7 DS-GVO w połączeniu z § 7 ust. 2 nr 3 UWG.

(8) W każdej chwili mogą Państwo odwołać swoją zgodę na otrzymywanie naszego newslettera. Link do skorzystania z prawa do odwołania znajduje się na końcu każdego newslettera. Jeśli użytkownicy zarejestrowali się tylko po to, aby otrzymywać newsletter, a następnie anulowali tę rejestrację, ich dane osobowe zostaną usunięte.

8. Cookies

(1) W naszej ofercie online wykorzystujemy technologię cookies. Cookies to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na Państwa urządzeniu końcowym, przypisane do używanej przez Państwa przeglądarki i za pomocą których pewne informacje przepływają do podmiotu, który ustawił plik cookie (w tym przypadku do nas). Pliki cookie nie mogą uruchamiać programów ani przenosić wirusów na komputer użytkownika. Służą one temu, aby oferta internetowa była bardziej przyjazna dla użytkownika i ogólnie bardziej efektywna

(2) Używamy tymczasowych i trwałych plików cookie. Przejściowe pliki cookie są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki. Należą do nich w szczególności pliki cookie sesji. Przechowują one tak zwany identyfikator sesji, dzięki któremu różne żądania z przeglądarki mogą być przypisane do wspólnej sesji. Oznacza to, że Państwa urządzenie końcowe może zostać rozpoznane, gdy wrócą Państwo na naszą stronę internetową. Pliki cookie sesji są usuwane po zamknięciu przeglądarki. Trwałe pliki cookie są przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika pomiędzy sesjami przeglądarki, dzięki czemu jego zainteresowania lub działania mogą być zapisywane na wielu stronach internetowych. Trwałe pliki cookie są automatycznie usuwane po upływie określonego czasu. Nie używamy własnych trwałych plików cookie. Odbywa się to jednak za pośrednictwem narzędzi wykorzystywanych do pomiaru zasięgu i celów marketingowych, o których użytkownicy są informowani oddzielnie w ramach niniejszego oświadczenia o ochronie danych, patrz punkty 9-11 poniżej. Ponadto używamy pliku cookie do przechowywania decyzji użytkownika podczas potwierdzania banera cookie, który jednak nie jest usuwany, chyba że użytkownik sam to zainicjuje.

(3) W każdej chwili możesz usunąć pliki cookie w ustawieniach bezpieczeństwa swojej przeglądarki. Użytkownik może również skonfigurować ustawienia przeglądarki zgodnie z własnymi preferencjami i na przykład odmówić przyjmowania plików cookie innych firm lub wszystkich plików cookie. Zwracamy uwagę na to, że w takim przypadku mogą Państwo nie być w stanie korzystać z wszystkich funkcji naszej oferty online.

(4) Użytkownik może sprzeciwić się wykorzystywaniu plików cookie do pomiaru zasięgu i celów reklamowych za pośrednictwem strony dezaktywacyjnej Network Advertising Initiative(http://optout.networkadvertising.org/) oraz dodatkowo za pośrednictwem strony internetowej USA(http://www.aboutads.info/choices) lub strony europejskiej(http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/).

9. Google Analytics

(1) Korzystamy z na podstawie naszych uzasadnionych interesów (tj. zainteresowanie analizą, optymalizacją i ekonomicznym funkcjonowaniem naszej oferty online w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) DS-GVO) Google Analytics, usługi analizy internetowej świadczonej przez Google LLC („Google”). Google używa plików cookie. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania przez użytkowników z oferty online są z reguły przesyłane na serwer Google w USA i tam zapisywane. Google posiada certyfikat w ramach porozumienia Privacy Shield i tym samym oferuje gwarancję zgodności z europejskim prawem ochrony danych(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

(2) Google będzie korzystał z tych informacji w naszym imieniu w celu oceny korzystania z naszej strony internetowej przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej dla operatorów stron internetowych oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie internetowej i korzystaniem z Internetu. W ten sposób na podstawie przetworzonych danych można stworzyć pseudonimowe profile użytkowników.

(3) Korzystamy z Google Analytics, aby wyświetlać reklamy zamieszczone w ramach usług reklamowych Google i jego partnerów tylko tym użytkownikom, którzy wykazali również zainteresowanie naszą ofertą online lub posiadają określone cechy (np. zainteresowania określonymi tematami lub produktami ustalone na podstawie odwiedzanych stron internetowych), które przekazujemy do Google (tzw. „Remarketing Audiences” lub „Google Analytics Audiences”). Za pomocą Audiencji Remarketingowych chcemy również zapewnić, że nasze reklamy odpowiadają potencjalnym zainteresowaniom użytkowników.

(4) Korzystamy wyłącznie z Google Analytics z aktywną anonimizacją IP. Oznacza to, że adres IP użytkowników jest skracany przez Google na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw sygnatariuszy Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przesyłany na serwer Google w USA i tam skracany.

(5) Adres IP przekazany przez przeglądarkę użytkownika nie będzie łączony z innymi danymi Google. Użytkownicy mogą zapobiec zapisywaniu plików cookie poprzez odpowiednie ustawienie oprogramowania przeglądarki; użytkownicy mogą również zapobiec gromadzeniu danych generowanych przez cookie i związanych z korzystaniem przez nich z oferty online dla Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem:

Kliknij tutaj, aby dezaktywować Google Analytics

(6) Więcej informacji na temat wykorzystywania danych przez Google, ustawień i możliwości rezygnacji można znaleźć na stronach internetowych Google: https: //www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners („Wykorzystywanie danych przez Google podczas korzystania z witryn lub aplikacji naszych partnerów„), https://policies.google.com/technologies/ads („Wykorzystywanie danych do celów reklamowych”), https://adssettings.google.com/authenticated („Zarządzanie informacjami, które Google wykorzystuje do wyświetlania reklam”).

10. Google AdWords Konwersja

(1) Korzystamy z narzędzia reklamy online Google AdWords Conversion na podstawie naszych uzasadnionych interesów (tj. zainteresowania analizą, optymalizacją i ekonomicznym działaniem naszej oferty online w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f). DS-GVO) program reklamowy online „Google AdWords” i w tym kontekście śledzenie konwersji (ocena akcji odwiedzin) Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, („Google”). Google posiada certyfikat w ramach porozumienia Privacy Shield i tym samym oferuje gwarancję zgodności z europejskim prawem ochrony danych(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

(2) Po kliknięciu na reklamę umieszczoną przez Google, na komputerze użytkownika umieszczany jest plik cookie służący do śledzenia konwersji. Te pliki cookie mają ograniczony okres ważności, nie zawierają żadnych danych osobowych i dlatego nie są wykorzystywane do identyfikacji osób. Jeśli użytkownik odwiedzi określone strony naszej witryny internetowej, a plik cookie jeszcze nie wygasł, Google i my będziemy w stanie rozpoznać, że kliknął on na reklamę i został przekierowany na tę stronę. Każdy klient Google AdWords otrzymuje inny plik cookie. W związku z tym nie ma możliwości, aby pliki cookie mogły być śledzone na stronach internetowych klientów AdWords. Informacje uzyskane za pomocą cookie konwersji są wykorzystywane do tworzenia statystyk konwersji. Tutaj poznajemy całkowitą liczbę użytkowników, którzy kliknęli w jedną z naszych reklam i zostali przekierowani na stronę oznaczoną tagiem śledzenia konwersji. Nie otrzymujemy jednak żadnych informacji, które mogą być wykorzystane do identyfikacji użytkowników.

(3) Użytkownik może na różne sposoby zapobiec uczestnictwu w tym procesie śledzenia. Po pierwsze, jest to możliwe poprzez odpowiednie ustawienie oprogramowania przeglądarki. W szczególności wyłączenie plików cookie osób trzecich oznacza, że nie będą Państwo otrzymywać żadnych reklam od osób trzecich. Ponadto istnieje możliwość dezaktywacji plików cookie do śledzenia konwersji poprzez ustawienie przeglądarki w taki sposób, aby blokowała pliki cookie z domeny „www.googleadservices.com”, https://www.google.de/settings/ads, przy czym ustawienie to jest usuwane po usunięciu plików cookie. Ponadto można wyłączyć reklamy oparte na zainteresowaniach od dostawców, którzy są częścią kampanii samoregulacyjnej „O reklamach” poprzez link http://www.aboutads.info/choices, przy czym ustawienie to zostanie usunięte po usunięciu plików cookie. Wreszcie, można trwale wyłączyć śledzenie w przeglądarce Firefox, Internetexplorer lub Google Chrome za pomocą linku http://www.google.com/settings/ads/plugin. Zwracamy uwagę na to, że w takim przypadku może się zdarzyć, że nie będą Państwo mogli w pełni korzystać z wszystkich funkcji tej oferty.

(6) Dalsze informacje na temat ochrony danych w Google można znaleźć tutaj: http://www.google.com/intl/de/policies/privacy i https://servi ces.google.com/sitestats/de.html.

11. Jetpack (statystyki WordPress)

(1) W oparciu o nasze uzasadnione interesy (tzn. zainteresowanie analizą, optymalizacją i ekonomicznym funkcjonowaniem naszej oferty online w rozumieniu art. 6 (1) p. 1 lit. f) DS-GVO) korzystamy z wtyczki Jetpack (tutaj podfunkcja „WordPress Stats”), która zawiera narzędzie do statystycznej oceny dostępu odwiedzających i jest dostarczana przez Automattic, Inc. 132 Hawthorne Street San Francisco, CA 94107, USA. Jetpack używa „cookies”, które są plikami tekstowymi umieszczanymi na komputerze użytkownika, aby pomóc witrynie analizować sposób, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Automattic posiada certyfikat w ramach porozumienia Privacy Shield i tym samym oferuje gwarancję zgodności z europejskim prawem ochrony danych osobowych(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000CbqcAAC&status=Active).

(2) Informacje generowane przez cookie na temat korzystania przez Państwa z tej strony internetowej są przechowywane na serwerze w USA. Na podstawie przetwarzanych danych mogą być tworzone profile użytkowników, przy czym są one wykorzystywane wyłącznie do celów analitycznych, a nie do celów reklamowych. Więcej informacji można znaleźć w deklaracji ochrony danych osobowych Automattic: https://automattic.com/privacy/ oraz w uwagach dotyczących plików cookie Jetpack: https://jetpack.com/support/cookies/.

12. Integracja filmów z YouTube

(1) W naszej ofercie online zintegrowaliśmy filmy wideo z YouTube, które są zapisywane na stroniehttp://www.YouTube.com i mogą być odtwarzane bezpośrednio z naszej strony internetowej. Wszystkie one są zintegrowane w „rozszerzonym trybie ochrony danych”, tzn. żadne dane o Tobie jako użytkowniku nie są przekazywane do YouTube, jeśli nie odtwarzasz filmów. Dane wymienione w punkcie 2 będą przesyłane tylko podczas odtwarzania filmów. Nie mamy wpływu na tę transmisję danych.

(2) YouTube otrzymuje informację, że odwiedzając naszą stronę internetową, weszli Państwo na odpowiednią podstronę naszej strony internetowej. Ponadto przekazywane są dane, o których mowa wust. 4 niniejszej deklaracji. Dzieje się tak niezależnie od tego, czy YouTube udostępnia konto użytkownika, za pomocą którego są Państwo zalogowani, czy też nie istnieje żadne konto użytkownika. Jeśli jesteś zalogowany w Google, Twoje dane zostaną przypisane bezpośrednio do Twojego konta. Jeśli nie chcesz, aby Twoje dane były powiązane z Twoim profilem YouTube, musisz się wylogować przed aktywacją przycisku. YouTube przechowuje Państwa dane jako profile użytkowania i wykorzystuje je do celów reklamowych, badania rynku i/lub projektowania swojej strony internetowej zgodnie z wymogami. Taka ocena jest przeprowadzana w szczególności (nawet w przypadku niezalogowanych użytkowników) w celu zapewnienia reklamy dostosowanej do potrzeb oraz informowania innych użytkowników sieci społecznościowej o Państwa aktywności na naszej stronie internetowej. Mają Państwo prawo do sprzeciwu wobec tworzenia tych profili użytkowników, przy czym w celu skorzystania z tego prawa należy skontaktować się z YouTube.

(3) Dalsze informacje na temat celu i zakresu gromadzenia danych oraz ich przetwarzania przez YouTube można znaleźć w polityce prywatności. Znajdziesz tam również dalsze informacje na temat swoich praw i możliwości ustawień w celu ochrony swojej prywatności: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google przetwarza Państwa dane osobowe również w USA i poddał się działaniu Tarczy Prywatności UE-USA, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework

13. Integracja usług i treści stron trzecich

(1) W ramach naszej oferty online korzystamy z treści lub ofert usługowych osób trzecich na podstawie naszych uzasadnionych interesów (tj. interesu w analizie, optymalizacji i ekonomicznym funkcjonowaniu naszej oferty online w rozumieniu art. 6 (1) p. 1 lit. f) DS-GVO), aby zintegrować ich treści i usługi, takie jak filmy wideo lub czcionki (zwane dalej jednolicie „treścią”). Wymaga to zawsze, aby osoby trzecie dostarczające te treści znały adres IP użytkownika, ponieważ bez adresu IP nie byłyby w stanie przesłać treści do jego przeglądarki. Adres IP jest więc niezbędny do wyświetlenia tej treści. Staramy się korzystać wyłącznie z takich treści, których odpowiedni dostawcy wykorzystują adres IP wyłącznie w celu dostarczenia treści.

(2) Poniższa prezentacja zawiera przegląd dostawców zewnętrznych i ich treści wraz z linkami do ich oświadczeń o ochronie danych, które zawierają dalsze informacje na temat przetwarzania danych, a w niektórych przypadkach możliwości sprzeciwu (tzw. opt-out):

a) Mapy w usłudze „Google Maps” zewnętrznego dostawcy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Polityka prywatności: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://www.google.com/settings/ads/.

b) Funkcje usługi Google+: Funkcje te są oferowane przez zewnętrznego dostawcę Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Jeśli są Państwo zalogowani na swoim koncie Google+, mogą Państwo połączyć zawartość naszych stron z Państwa profilem Google+, klikając na przycisk Google+. Dzięki temu Google może przyporządkować Państwa wizytę na naszych stronach do Państwa konta użytkownika. Zwracamy uwagę na to, że jako oferent stron nie posiadamy wiedzy na temat treści przekazywanych danych ani ich wykorzystania przez Google+. Polityka prywatności: https://policies.google.com/privacy, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.

14. Twoje prawa

(1) Użytkownicy mają prawo, na żądanie i bezpłatnie, do uzyskania informacji o przetwarzanych przez nas ich danych osobowych.

(2) Ponadto użytkownicy mają prawo do sprostowania nieprawidłowych danych, ograniczenia przetwarzania i usunięcia swoich danych osobowych, w stosownych przypadkach prawo do przenoszenia danych, a w przypadku przypuszczenia niezgodnego z prawem przetwarzania danych – prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego.

(3) Podobnie użytkownicy mogą odwołać zgodę ze skutkiem na przyszłość.

15. Usuwanie danych

(1) Zapisane przez nas dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do realizacji zamierzonego celu, a ich usunięcie nie będzie sprzeczne z ustawowymi obowiązkami w zakresie przechowywania danych. Jeżeli dane użytkownika nie zostaną usunięte, ponieważ są one potrzebne do innych prawnie dopuszczalnych celów, ich przetwarzanie zostanie ograniczone. Tzn. dane są blokowane i nie są przetwarzane do innych celów. Dotyczy to np. danych użytkownika, które muszą być przechowywane ze względu na przepisy prawa handlowego lub podatkowego.

(2) Zgodnie z wymogami prawnymi dane są przechowywane przez okres 6 lat zgodnie z § 257 ust. 1 HGB (np. w przypadku pism handlowych i handlowych) oraz przez okres 10 lat zgodnie z § 147 ust. 1 AO (np. w przypadku ksiąg handlowych i dowodów księgowych)

16. Prawo do sprzeciwu

Użytkownicy mogą w każdej chwili sprzeciwić się przyszłemu przetwarzaniu ich danych osobowych zgodnie z wymogami prawa. Sprzeciw może być wniesiony w szczególności wobec przetwarzania danych w celu reklamy bezpośredniej.

17. Zmiany w polityce prywatności

Użytkownicy są proszeni o regularne zapoznawanie się z treścią naszego oświadczenia o ochronie danych. Dostosowujemy oświadczenie o ochronie danych, gdy tylko jest to konieczne ze względu na zmiany w przetwarzaniu przez nas danych lub zmiany w przepisach prawnych. Poinformujemy Cię, gdy tylko zmiany będą wymagały współpracy z Twojej strony (np. zgody) lub innego indywidualnego powiadomienia.

18. Facebook Custom Audience

Na naszej stronie korzystamy z usługi Facebook Custom Audience firmy Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, 2 Dublin, Irlandia, e-mail: impressum-support@support.facebook.com, strona internetowa: http: //facebook.com/. Przetwarzanie danych odbywa się również w państwie trzecim, w stosunku do którego Komisja nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony. W związku z tym nie można zagwarantować zwykłego poziomu ochrony GDPR przy przekazywaniu danych, ponieważ nie można wykluczyć, że w państwie trzecim np. władze mogą uzyskać dostęp do zgromadzonych danych.
Podstawą prawną do przekazywania danych osobowych jest Państwa zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO lub art. 9 ust. 2 lit. a DSGVO, którą wyrazili Państwo na naszej stronie internetowej.
Facebook Custom Audience to narzędzie reklamowe firmy Facebook, za pomocą którego można prowadzić ukierunkowane kampanie reklamowe dla odwiedzających stronę.
W każdej chwili możesz cofnąć swoją zgodę. Więcej informacji na temat cofnięcia zgody można znaleźć w samej zgodzie lub na końcu niniejszej polityki prywatności.
Dalsze informacje na temat postępowania z przesyłanymi danymi można znaleźć w polityce prywatności dostawcy pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy.
Usługodawca oferuje również opcję rezygnacji na stronie https://www.facebook.com/about/privacy.
Zapisz się do naszego biuletynu EASY PARK & FLY

Otrzymasz wszystkie nowości, oferty i rabaty przez e-mail.
(można wyłączyć w każdej chwili jednym kliknięciem)